Projecte Educatiu

El nostre projecte educatiu es podria resumir en els següents 10 punts:

  1. Per la diversitat de l’oferta educativa, englobant tots els plans d’estudis: ESO, BAT i CF, CAS.
  2. Per concedir la màxima importància en totes les àrees a l’assoliment de les competències bàsiques sense deixar de banda les activitats d’ampliació i la cerca de l’excel·lència.
  3. Per enfocar el nostre treball amb una orientació paidocèntrica (en funció de les necessitats dels alumnes): educant en totes les facetes humanes i tractant la diversitat amb convicció des de diferents àmbits.
  4. Per preparar persones amb capacitat d’adaptació a una societat que canvia contínuament, tant en l’àmbit dels coneixements com en el món professional i laboral.
  5. Per treballar amb visió de futur, utilitzant les noves tecnologies i els mitjans multimèdia. Participant en projectes d’innovació, potenciant els intercanvis i continuant la tasca de moviment de renovació pedagògica
  1. Per practicar la mediació escolar com a via per a la millora de la convivència, en combinació amb accions de caràcter educatiu dutes a terme per prevenir com per corregir conductes inadequades i en defensa de l’exercici del dret i del deure d’estudiar.
  2. Per fomentar el diàleg i el consens entre tots els membres de la comunitat educativa, respectant les diferents postures existents, però propiciant una visió global del centre. Cercant la cooperació dels pares, afavorint la participació dels alumnes i fomentant el diàleg amb les institucions.
  3. Per ser sensibles als canvis de la nostra societat per tal d’adaptar-nos a les noves necessitats i promoure la formació permanent del professorat.
  4. Per la potenciació de la lectura i de la biblioteca escolar com a eines fonamentals per aconseguir una millora en les resultats acadèmics dels nostres alumnes.
  5. Fem una forta aposta pels idiomes, oferim una segona llengua de Francès o Alemany a tots els cursos de 1r fins a 3r dins de les dues hores d’optatives, i de tres hores a 4t.