Proves d’avaluació 4t ESO

Proves d’avaluació de 4t d’ESO

Entre les mesures que s’han emprès per millorar els resultats del sistema educatiu de Catalunya, el Departament d’Ensenyament programa per sisena vegada una prova d’avaluació externa de tot l’alumnat de quart curs d’educació secundària obligatòria. Els resultats de la prova proporcionaran informació acurada de tot l’alumnat en l’últim curs de l’escolarització obligatòria, que permetrà que cada centre –fent ús de l’autonomia que li atorga la Llei d’Educació de Catalunya (LEC)– pugui potenciar els seus punts forts i corregir-ne els febles.

La prova mesura en quin grau l’alumnat és capaç de comprendre textos i d’aplicar els coneixements, les habilitats i les actituds que ha adquirit a la resolució de problemes o situacions semblants a les que s’haurà d’afrontar en la seva vida ciutadana, tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral.

S’avaluaran les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès i alemany), en matemàtiques i en l’àmbit cientificotecnològic. A l’Aran, s’hi afegirà una prova d’aranès. Als exercicis de llengua catalana i de llengua castellana hi haurà diverses activitats de comprensió lectora i d’expressió escrita; al de llengua estrangera, activitats de comprensió oral, de comprensió lectora i d’expressió escrita.

L’exercici de competència matemàtica inclourà activitats de càlcul, de relació, d’espai, de forma i mesura i d’estadística i atzar. A l’exercici de competència cientificotecnològica hi haurà diferents activitats d’explicació de fenòmens naturals i tecnològics, de comprensió de la metodologia de recerca científica, d’interpretació d’informació de caràcter científic i tecnològic, i d’anàlisi i avaluació d’aplicacions tecnològiques.

La prova oferirà informació a l’alumnat, a les famílies i als centres. Abans de finalitzar el curs es comunicaran els resultats dels exercicis als centres i a les famílies. Les dades concretes de cada centre i alumne seran confidencials. Els resultats, juntament amb els de les altres avaluacions de què disposi el centre, es tindran en compte per valorar si l’alumnat ha assolit els objectius de l’etapa, tot i que no determinaran la superació del curs ni de l’etapa. Aquestes decisions corresponen al centre educatiu.

La prova es farà els dies 14 i 15 de febrer de 2017 a tots els centres d’educació secundària de Catalunya. Cada alumne farà la prova al seu centre, la qual serà corregida per professorat extern.

Podeu consultar tota la informació al document adjunt.